Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publikacja: 4.5.2016 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 119,

informuje że:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest spółka PRISTA.ONE Sp. z o.o., zwana dalej PRISTA.ONE. Dane identyfikujące Spółkę oraz dane kontaktowe znajdują się na stronie www.prista.one.
  2. PRISTA.ONE Sp. z o.o. wyznaczyła inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować pisemnie na adres email: inspektor@prista.one, albo poprzez list tradycyjny na adres korespondencyjny PRISTA.ONE. 
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu nawiązania współpracy i realizacji umów, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a/b/c/f ww. rozporządzenia.
  4. PRISTA.ONE nie przetwarza danych z kategorii szczególnych danych osobowych albo przetwarza dane szczególne jednak wyłącznie w zakresie i na podstawie odrębnych przepisów prawa, w szczególności prawa pracy; przetwarzaniu podlegają wyłącznie takie dane jak: imię, drugie imię, nazwisko, nazwisko rodowe, adres zamieszkania, adres zameldowania, adres poczty elektronicznej, numery telefonów, zajmowane stanowisko oraz inne dane wymagane przez prawo niezbędne do prawidłowego realizowania obowiązków wprost wynikających z przepisów prawa. 
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych są: a/ PRISTA.ONE, b/ podmiot świadczący na rzecz PRISTA.ONE usługi księgowe i płacowe na podstawie odrębnej Umowy o przetwarzanie danych.
  6. Pani/Pana dane mogą zostać przekazane podmiotom świadczącym usługi pocztowe i kurierskie oraz podmiotom pośredniczącym w zawieraniu umów z podmiotami świadczącymi usługi pocztowe i kurierskie.
  7. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji usług czy zawartej umowy oraz przez okres ustawowego przedawnienia, o ile przepisy prawa nie stanowią inaczej.
  8. ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, prawo do uzyskania ustrukturyzowanej kopii przetwarzanych danych.
  9. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa UODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy prawa.
  10. szczegółowe informacje dotyczące sposobów ochrony Pani/Pana danych osobowych opisane są w Polityce bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych, które znajdują się na stronie internetowej www.prista.one
Pobierz w formacie .pdf
Polityka plików cookies
Stosujemy pliki cookies w celu zapewnienia najwyższej jakości usług. Dowiedz się jak korzystamy z plików cookie i jak można zmienić swoje ustawienia przeglądarki.