Dostawa i płatności

Postanowienia ogólne

Niniejszy regulamin określa warunki świadczenia usług przez PRISTA.ONE Sp. z o.o., zwaną dalej PRISTA.ONE, a w szczególności określa terminy realizacji, reguluje firmy dostawy i płatności oraz zasady reklamowania produktów i usług.

 1. Niniejsze Warunki dotyczą każdej transakcji związanej z zawartą umową produkcji, świadczenia usług, sprzedaży i każdej relacji pomiędzy Sprzedającym, którym jest PRISTA.ONE, zwaną także Wykonawcą a Kupującym, zwanym także Zlecającym, którym jest osoba fizyczna lub prawna zamawiająca produkt, usługę lub/i dostawę, zwani osobno Stroną, a łącznie Stronami.
 2. Warunki obowiązują Strony przy wszystkich transakcjach, bez względu na ich przedmiot.
 3. Wszelkie zmiany, dodatkowe uzgodnienia, zawieszenia lub wypowiedzenia warunków wymagają pisemnej zgody Sprzedającego pod rygorem nieważności.
 4. Warunki niezgodne z poniższymi postanowieniami nie wiążą Sprzedającego, nawet jeżeli nie zostały w sposób wyraźny zanegowane przez Sprzedającego. Warunki takie wiążą Sprzedającego, o ile wyrazi on pisemnie zgodę na odmienne uregulowanie wzajemnych praw i obowiązków Stron. Błędy i oczywiste pomyłki nie są wiążące dla stron. W szczególności wyłączone jest akceptowanie jakichkolwiek ?Ogólnych Warunków Zakupów? Kupującego - Klienta albo zamawiającego lub innych warunków lub dokumentów o podobnym charakterze poprzez podpisanie przez Sprzedającego potwierdzenia zamówienia lub też jakichkolwiek innych dokumentów powołujących się na te warunki.

Definicje i zakres obowiązywania

 1. Określenia takie jak: ?Dostawa i płatność?, ?Regulamin??, ?OWS?, ?Warunki?, ?niniejsze Warunki?, ?niniejszym?, ?poniżej?, ?powyżej? oraz inne użyte w podobnym kontekście oznaczają niniejszy regulamin określający warunki świadczenia usług przez PRISTA.ONE, ogólne warunki sprzedaży i dostawy, współpracy i gwarancji oraz reklamacji.
 2. PRISTA.ONE może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych upoważnionym organom na podstawie żądań zgodnych z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa w zakresie wynikającym z żądania.

Zakres zawarcia umowy

 1. Zamówienie złożone przez Klienta uznaje się za przyjęte po pisemnym przesłaniu zamówienia i jego pisemnym potwierdzeniu przyjęcia. Słowne ustalenia pracowników wymagają każdorazowo pisemnego potwierdzenia. Za potwierdzenie pisemne rozumie się także potwierdzenie drogą elektroniczną w formie wiadomości email wysłane z oficjalnego adresu. Informacje udzielane telefonicznie nie stanowią potwierdzenia.
 2. Zleceniodawca może odstąpić od zamówienia w terminie 3 dni roboczych pod warunkiem zapłaty wszelkich kosztów związanych z przygotowaniem realizacji produkcji lub usługi, a w szczególności zwrotu kosztów zakupionych materiałów do produkcji zamówienia, wykonania matryc itp. W późniejszym terminie odstąpienie od zamówienia nie jest możliwe, Zleceniodawca ponosi wówczas pełną odpowiedzialność za złożone zamówienie i ponosi pełen koszt zgodnie z zamówieniem.
 3. Nowych Klientów składających nowe zamówienie obowiązuje przedpłata przy pierwszych trzech transakcjach. Po trzecim zamówieniu Klient może wystąpić do PRISTA.ONE o przyznanie warunków kredytowych i realizację zamówienia z formą płatności po zrealizowaniu zlecenia. Przyznanie takiej formy płatności nastąpi po pozytywnym rozpatrzeniu stosownego wniosku. W przypadku podmiotów administracji publicznej, samorządowej, jednostek będących podmiotami samorządu terytorialnego lub innych podmiotów przez nie finansowanych podmiot taki może wystąpić ze stosownym wnioskiem niezależnie od ilości wcześniej składanych zamówień.
 4. Jeżeli wiarygodność kredytowa Klienta pozostawia jakieś wątpliwości, PRISTA.ONE ma w każdym czasie prawo żądać przedpłaty lub innej formy zabezpieczenia finansowego lub odstąpić od wykonania zamówienia, nawet już po potwierdzeniu przyjęcia zamówienia.
 5. Późniejszymi zmianami wprowadzonymi przez Zleceniodawcę, włącznie z wynikłymi z tego przestojami maszyn, rezerwacji sal, itp. może zostać obciążony Zleceniodawca. Za późniejsze zmiany uważa się także żądania powtórzenia odbitek próbnych, wymaganych przez Zleceniodawcę z powodu błahych odstępstw od powierzonych materiałów albo nieplanowane zmiany ustalonych terminów realizacji.

Formy, projekty, wzory i ich koszty

 1. Próbne druki, koszty organizacyjne i podobne prace wstępne są odpłatne. Klient jest zwolniony z ponoszenia tych kosztów w przypadku złożenia zamówienia, które zostanie przyjęte do realizacji. Koszty te są składnikiem łącznej ceny zamówienia. W przypadku niezłożenia zamówienia Klient jest zobowiązany do pokrycia tych kosztów bez wezwania na podstawie wystawionych dla Klienta dokumentów finansowych.
 2. Pobrane przez PRISTA.ONE materiały służące do wytworzenia zamówionych towarów lub świadczenia usług pozostają jej własnością i nie są zwracane ani przekazywane na życzenie Klienta osobom trzecim o ile Strony wyraźnie w formie pisemnej nie postanowią inaczej.
 3. Projekty, materiały wykonane przez PRISTA.ONE pozostają własnością PRISTA.ONE i bez uprzedniej pisemnej zgody nie mogą być udostępniane osobom trzecim. Takie projekty, materiały i inne elementy własności intelektualnej podlegają ochronie prawnej i nie mogą być wykorzystane bez uprzedniej pisemnej zgody.
 4. Jeśli przedmiotem zamówienia jest wyrób lub produkt, co do którego Klient skutecznie poinformował PRISTA.ONE o odbiorze osobistym lub przez osobę lub podmiot wyznaczony przez Klienta i nie wywiązał się z tego zobowiązania, PRISTA.ONE nie odpowiada za te materiały, wyroby, produkty itp. nie odebrane przez Zleceniodawcę w przeciągu trzech tygodni od ustalonego terminu odbioru.
 5. Zamawiający oświadcza, że przysługują mu wszelkie prawa majątkowe i niemajątkowe uprawniające do wykorzystywania przekazanych Wykonawcy plików, materiałów zawierających projekt do druku lub inne przekazane opracowania, materiały, informacje itp. jak również posiada wszelkie prawa majątkowe i niemajątkowe do wszelkich projektów wykonawczych, udostępnionych w celu wykonania przedmiotu umowy.
 6. Usługi mogą być wykonywane z wykorzystaniem materiałów przekazanych przez Zamawiającego. Wykonawca zwolniony jest z obowiązku oceny dostarczonych przez Zamawiającego projektów i materiałów pod kątem ich poprawności merytorycznej, językowej, w tym gramatycznej i stylistycznej, ich zgodności z intencjami Zamawiającego oraz ich przydatności dla osiągnięcia przez Zamawiającego zamierzonego celu. Zamawiający zobowiązuje się i ponosi pełną odpowiedzialność za poprawność i dobór przesłanych materiałów, w tym plików elektronicznych.
 7. Roszczenia osób trzecich, związane w jakikolwiek sposób z wykonywaniem niniejszej umowy, jej przedmiotem lub efektem jej wykonania, obciążają wyłącznie Zamawiającego. Zamawiający ponosi wszelkie koszty obrony prawnej Wykonawcy przed zgłoszonymi z tego tytułu roszczeniami.
 8. Zleceniodawca zobowiązuje się wyłączyć Wykonawcę ze wszelkich ewentualnych spraw związanych z roszczeniami osób trzecich odnośnie odszkodowań za naruszenie ich praw oraz wyłączyć Wykonawcę od odpowiedzialności za treść zawartą w drukach. Wszelką odpowiedzialność za treści, materiały wytworzone przez Zleceniodawcę i dostarczone Wykonawcy ponosi Zleceniodawca.
 9. Jeżeli wykorzystanie powierzonych przez Zleceniodawcę do realizacji zamówienia materiałów wywoła roszczenia odszkodowawcze osób trzecich ? zleceniodawca zobowiązuje się wyłączyć Wykonawcę ze spraw o odszkodowanie z tymi osobami.
 10. Zleceniodawca ma obowiązek przeglądać materiały próbne celem znalezienia błędów w składzie oraz innych uchybień. Wykonawca nie odpowiada za błędy przeoczone przez Zleceniodawcę.
 11. Zmiany przekazane telefonicznie wymagają pisemnego potwierdzenia. Wykonawca nie jest zobowiązany do przesyłania Zleceniodawcy materiałów i wydruków próbnych w przypadku małych nakładów lub druku na prawach manuskryptu. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za odstępstwa od pożądanych przez Zleceniodawcę kolorów, jeżeli nie dostarczył Zleceniodawcy wzorca koloru lub jego numeru w powszechnie obowiązującym standardzie (np. wg skali Pantone, RAL).
 12. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za odstępstwa od pożądanych przez Zamawiającego kolorów, jeżeli nie otrzymał, przed drukiem, zatwierdzonego podpisem Klienta wzorca koloru jakim jest Cromalin lub inny wiarygodny wydruk (np. proof cyfrowy). Przy złożeniu powtórnego zlecenia na druk tej samej pracy, wymagane jest powtórne dostarczenie wzoru kolorystycznego. Ze względu na różnorodność stosowanych mediów i materiałów, Wykonawca może zażądać ponownej pisemnej akceptacji próby kolorystycznej druku. Tolerancja tonalna jest możliwa do ok. 5% różnicy i Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za różnice tonalne w tym zakresie zwłaszcza przy ponownym druku tej samej pracy.

Terminy dostaw, przesunięcia terminów dostaw, niemożność dostarczenia

 1. Informacji o terminach realizacji i innych danych związanych z plikami i produkcją udziela Biuro Obsługi Klienta, z którym Klient może się skontaktować telefonicznie pod numerem wskazanym na stronie internetowej Wykonawcy.
 2. Termin realizacji zlecenia zaczyna płynąć od dnia wyjaśnienia wszystkich szczegółów zlecenia, w tym również dostarczenia wymaganych materiałów. Termin dostawy wydłuża się o czas, w przeciągu którego Zamawiający opóźniał wywiązanie się ze swoich powinności lub zmienił zakres zlecenia albo formę realizacji zlecenia.
 3. Termin realizacji wydłuża się w przypadku wystąpienia przeszkód natury wyższej, które wystąpiły po podpisaniu umowy albo innej formie zawarcia umowy, a których Wykonawca nie mógł przewidzieć, o ile te przeszkody miały znaczny wpływ na realizację. Za takie przeszkody rozumie się również przeszkody występujące u dostawców Wykonawcy. Wykonawca niezwłocznie informuje Zamawiającego o zaistnieniu tego rodzaju przeszkody i o jej ustąpieniu. Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnienia, czy Wykonawca podejmie się wykonania umowy w nowym określonym przez Wykonawcę terminie. Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadku zwłoki w udzieleniu wyjaśnień. Roszczenia za powstałe szkody są w takich przypadkach wykluczone gdyż nie stanowią winy Wykonawcy.
 4. Odszkodowanie za opóźnienie spowodowane z winy Wykonawcy nie może przekraczać 5% niezrealizowanej w terminie wartości zlecenia.
 5. Bieg terminu zakończenia realizacji zamówienia rozpoczyna się od dnia doręczenia Kupującemu potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji lub uzgodnionej wpłaty zaliczki lub zadatku albo przedpłaty, w zależności od szczegółowych postanowień Stron. Jeżeli Zamawiający nie wskazał miejsca dostawy, termin uważa się za zachowany, jeżeli w oznaczonym dniu towar przygotowano do wydania. Koszty przechowania towaru od tego momentu do czasu wydania ponosi Zamawiający.
 6. Żadna ze Stron nie odpowiada wobec drugiej za jakąkolwiek szkodę, utracone korzyści, utratę zysku, utratę możliwości użytkowania, utratę produkcji, utratę umów ani za jakiekolwiek inne szkody bezpośrednie, pośrednie lub wynikowe jakie ponieść może lub poniosła strona przeciwna.

Wysyłka i przejęcie ryzyka

 1. Dodatkowe, ponadstandardowe ubezpieczenie wysyłki na czas transportu Wykonawca stosuje wyłącznie na wyraźne życzenie i koszt Zamawiającego.
 2. Jeżeli wysyłka towaru zostaje opóźniona na życzenie lub z winy Zamawiającego to przechowanie towaru odbywa się również na koszt i ryzyko Zamawiającego. W takim przypadku zawiadomienie o gotowości wysyłki równa się potwierdzeniu odebrania zamawianego towaru.
 3. Ryzyko przypadkowej utraty towaru przechodzi na Zamawiającego z chwilą wydania towaru spedytorowi lub przewoźnikowi, Zamawiający może wybrać dowolną firmę spedytorską lub przewoźnika albo odebrać towar osobiście lub przez wyznaczoną osobę albo podmiot.

Cena - zapłata

 1. O ile wyraźnie nie wskazano każdorazowo inaczej, ceny podane są zawsze cenami netto i zawsze wyrażone są w walucie polskiej PLN. Należy do nich doliczyć właściwą stawkę podatku VAT.
 2. W przypadku opóźnień płatności Wykonawca nalicza ustawowe odsetki karne.
 3. Jeżeli Zleceniodawca zalega z zapłatą poprzedniego zlecenia albo z zapłatą uzgodnionej zaliczki, Wykonawca może wstrzymać lub przerwać realizację kolejnego zlecenia lub odmówić wydania towaru. Takie działanie nie rodzi dla Wykonawcy żadnych skutków i stanowi zabezpieczenie interesów Wykonawcy. Zleceniodawca nie może z tytułu takiego działania rościć sobie żądnych praw, a w szczególności nie ma prawa do odszkodowania w żadnej formie.
 4. Faktury wystawione przez Sprzedającego stają się należne i wymagalne w terminie podanym na fakturze. Za dzień dokonania zapłaty uważa się dzień zapłaty dokonanej gotówką, czekiem potwierdzonym lub dzień wpływu kwoty zapłaty na konto Sprzedającego; przy czym płatności uważa się za dokonane tylko w sytuacji ich dokonania w całości.
 5. Jeżeli termin zapłaty przypada na dzień wolny od pracy, zapłata może zostać dokonana następnego dnia roboczego.
 6. Faktura jest równocześnie pierwszym wezwaniem do zapłaty.
 7. Jakiekolwiek zaliczki lub przedpłaty uiszczone przez Kupującego na poczet przyszłych dostaw nie będą stanowić zadatku w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego, chyba że Sprzedający pisemnie potwierdzi konkretną wpłatę jako zadatek.
 8. Jeżeli ustalone terminy płatności zostaną przekroczone, prawne następstwa opóźnienia (nie wywiązania się z płatności) mogą zostać podjęte bez odrębnego zawiadomienia.
 9. W rozliczeniach między Stronami wyłączone zostaje stosowanie jakichkolwiek wzajemnych tzw. potrąceń.

Zastrzeżenie prawa własności

 1. Towar dostarczany Zamawiającemu pozostaje własnością PRISTA.ONE do chwili uiszczenia przez Kupującego w całości ceny sprzedaży ustalonej w momencie dokonywania zamówienia.

Reklamacja z powodu usterek lub złej jakości i gwarancja

 1. Zleceniodawca niezwłocznie po otrzymaniu towaru lub wykonaniu usługi sprawdza otrzymany towar lub usługę, co do ilości, usterek / braków, cech / jakości . Oczywiste braki należy reklamować w ciągu jednego tygodnia, poprzez pisemne zawiadomienie.
 2. Podstawą reklamacji jest zwrot całości reklamowanego towaru na koszt Wykonawcy na adres wskazany przez Wykonawcę o ile Strony nie postanowią inaczej. Uzgodnienia takie wymagają zawsze formy pisemnej.
 3. W przypadku uznanych reklamacji Wykonawca może obniżyć cenę lub dostarczyć towar wolny od wad, albo ponownie wykonać usługę.
 4. W przypadku otrzymania przesyłki uszkodzonej Zamawiający ma obowiązek sporządzenia protokołu szkodowego - podpisanego przez przewoźnika. Brak protokołu pozbawia Zleceniodawcę możliwości dochodzenia odszkodowania.
 5. Brak jakiejkolwiek części dostarczonego towaru nie upoważnia do reklamowania całej dostawy.
 6. W przypadku reprodukcji kolorowych we wszystkich metodach drukowania - reklamacji nie podlegają nieznaczne odchylenia od oryginału. Taka sama zasada odnosi się do porównania odbitek próbnych z drukiem nakładu.
 7. W przypadku druku na powierzonych materiałach, Wykonawca nie ponosi za jakość odpowiedzialności.
 8. Wykonawca zwróci koszt produktu lub usługi niespełniających warunków podanych w niniejszych zapisach, zgodnie z harmonogramem odszkodowań tj. 1/12 za każdy miesiąc poniżej okresu, który przewiduje gwarancja.

Ogólne ograniczenie odpowiedzialności cywilnej

 1. Zleceniodawca ponosi odpowiedzialność jeżeli poprzez wykonanie zlecenia zostały naruszone prawa osób trzecich. Zleceniodawca zwolnił Zleceniobiorcę ze wszystkich roszczeń osób trzecich z powodu takiego naruszenia praw.
 2. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za wybrakowane dostawy, względnie usługi wykonane przez zakłady obce, o ile nie zostanie udowodnione naruszenie obowiązku staranności w wyborze wykonawców.
 3. Majątkowe prawa autorskie do projektów graficznych, materiałów udostępnionych Wykonawcy w celu wykonania przedmiotu umowy, pozostają własnością Zamawiającego.

Miejsce wykonania, Sąd właściwy i obowiązujące prawo

 1. Za miejsce wykonania dostaw i płatności uznaje się siedzibę Zleceniobiorcy.
 2. Prawem właściwym dla niniejszych warunków i umów pomiędzy stronami jest wyłącznie prawo polskie. W kwestiach nieunormowanych postanowieniami niniejszych warunków stosuje się odpowiednio przepisy kodeksu cywilnego.
 3. W przypadku sporządzenia umów i warunków zakupu w języku polskim i obcym, językiem autentycznym kontraktu jest język polski. W przypadku różnic pomiędzy polskojęzyczną wersją umowy a obcą, rozstrzygające znaczenie ma brzmienie wersji polskiej.
 4. Wszelkie zmiany niniejszych Warunków oraz zmiany umów pomiędzy stronami wymagają dla swej ważności formy pisemnej.
 5. Wyłącznym Sądem właściwym dla wszystkich sporów powstałych między stronami jest sąd właściwy dla siedziby Wykonawcy.
Pobierz w formacie .pdf
Polityka plików cookies
Stosujemy pliki cookies w celu zapewnienia najwyższej jakości usług. Dowiedz się jak korzystamy z plików cookie i jak można zmienić swoje ustawienia przeglądarki.